Överlåtelse

När kan jag överlåta min bostadsrätt?
Du kan när som helst sälja din bostad till någon som uppfyller ålderskravet i stadgarna om 55 år. Försäljningen ska vara skriftlig. För giltigt köp krävs att köparen godkänns som medlem av styrelsen samt att överlåtelsehandlingen anger köparens och säljarens namn, personnummer, adress, överlåtelsesumma och vilken bostad som avses. Handlingen ska undertecknas av köpare och säljare samt godkännas av make/maka eller sambo. Eventuell pantsättning måste lösas eller överlåtas innan en överlåtelse kan ske. Ett original eller eventuellt en kopia av avtalet ska lämnas till styrelsen tillsammans med ut- och inträdesansökningar beträffande medlemskap.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare maklare.home@jm.se .

Föreningens ekonomiska förvaltare JM@Home AB som nås nås per telefon 020-731 731 måndag–fredag kl. 7–16.

Helgdagar, klämdagar och dag före röd dag stänger kundservice kl. 14.00. De nås även per mail kundservice@jm.se.

Överlåtelser ska skickas till:
Brf Radiotorget
c/o JM@Home AB
169 82 STOCKHOLM

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp.
Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

​Vid överlåtelse vg skriv ut bifogat dokument och överlämna till din bank.​

Bifogade dokument